CZ / EN

Simon Says souhlas se zpracováním osobních údajů

Vážený pane / Vážená paní

prosíme o Váš souhlas se zpracováním osobních údajů vyplněním a odsouhlasením následujícího formuláře:

s tím, aby agentura Simon Says casting, vedena jako Arwa Salmanova, s adresou Ve Střešovičkách 627/13, 169 00 Praha 6, IČ: 70546878 (dále jen „Agentura“) za dále uvedených podmínek a ve smyslu platných právních předpisů zpracovávala tyto moje osobní údaje (dále společně jen „Osobní údaje“):

jméno, příjmení, datum narození, věk, pohlaví, etnický původ, vzhled, barva očí, barva vlasů, výška, číslo bot, tělesné míry, povolání, dovednosti, jazyky, telefonní číslo, email, adresa trvalého bydliště, adresa přechodného bydliště, fotografie, videa, audionahrávky, zastupující agentura, číslo účtu, rodné číslo.

Beru na vědomí a souhlasím se zpracováním Osobních údajů za účelem předávání těchto osobních údajů třetím osobám, zejména filmovým a reklamním produkcím, hereckým a modelingovým agenturám za účelem získání příležitosti uzavřít smlouvu s třetí osobou a/nebo příležitosti zúčastnit se natáčení audiovizuálního díla či obdobného díla, focení nebo události (eventu). Souhlasím s tím, že Agentura bude Osobní údaje evidovat, uchovávat a předávat třetím osobám ke stanovenému účelu na dobu neurčitou.

Beru na vědomí, že mám právo tento souhlas kdykoliv odvolat, souhlasím s tím, že tento souhlas vydávám dobrovolně, aniž bych měl/měla povinnost takový souhlas poskytnout a to pouze za účelem a v souvislosti s výkonem mojí činnosti v souladu s tímto souhlasem. Beru na vědomí a souhlasím s tím, že Osobní údaje mohou být předávány do zahraničí včetně zemí mimo Evropskou unii, a to společnostem Dropbox, Apple, Google, Wetransfer, Facebook, Vimeo, Youtube, Instagram, Logicworks a dále souhlasím s tím, aby osobní údaje byly předány případným poskytovatelům zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací ze účelem uvedeným v tomto souhlasu, bude-li je správce hodlat využít k tomuto účelu.

Prohlašuji, že jsem byl/a poučen/a o tom, že Agentura je povinna na moji písemnou výzvu mi vydat potvrzení, zda Osobní údaje nadále zpracovává či nikoliv a dále že mám právo získat přístup k Osobním údajům, včetně účelu jejich zpracování, kategorie zpracovávaných údajů v seznamu kategorií zpracovávaných údajů, včetně seznamu osob, které jsou příjemci Osobních údajů nebo kterým jsou Osobní údaje zpřístupněny včetně předávání Osobních údajů do zahraničí a to i mimo Evropskou unii za účelem zpracování těchto údajů v souvislosti s mými pracovními cestami nebo výkonem práce i jiné činnosti v zahraničí.

Prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o právu domáhat se opravy Osobních údajů, výmazu Osobních údajů, vznést námitku proti jejich zpracování, dále že mám právo na přenositelnost Osobních údajů, na podání stížnosti u dozorového úřadu, právo na omezení zpracování Osobních údajů v případech stanovených právními předpisy, dále mám právo získat opis zpracovávaných Osobních údajů a beru na vědomí, že Osobní údaje nejsou předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování.

Prohlašuji, že jsem byl/byla informován/informována o kontaktním místě pro realizaci mých práv v oblasti Osobních údajů a to na emailové adrese GDPR@simonsays.cz.